ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ

ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ

Download file Excel3

บบฟอร์มแจ้งเภสัชกร เมื่อพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

บบฟอร์มแจ้งเภสัชกร เมื่อพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

บบฟอร์มแจ้งเภสัชกร เมื่อพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

บบฟอร์มแจ้งเภสัชกร เมื่อพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

แบบฟอร์มแจ้งเภสัชกร เมื่อพบผู้ป่วยใช้ยา WARFARIN/ENOXAPARIN หรือ ผู้ป่วย ACS

แบบฟอร์มแจ้งเภสัชกร เมื่อพบผู้ป่วยใช้ยา WARFARIN/ENOXAPARIN หรือ ผู้ป่วย ACS

แบบฟอร์มแจ้งเภสัชกร เมื่อพบผู้ป่วยใช้ยา WARFARIN/ENOXAPARIN หรือ ผู้ป่วย ACS

แบบฟอร์มแจ้งเภสัชกร เมื่อพบผู้ป่วยใช้ยา WARFARIN/ENOXAPARIN หรือ ผู้ป่วย ACS

แบบฟอร์มแจ้งเภสัชกร เมื่อพบผู้ป่วยใช้ยา WARFARIN/ENOXAPARIN หรือ ผู้ป่วย ACS