งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่

- บริการตรวจสุขภาพประจำปีในสถานประกอบการต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม, ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ (Health Annual Check up)
- บริการแพทย์เคลื่อนที่ (Mobile Medical Services)
- อบรมปฐมพยาบาล (First Aid Training)
- บริการสำรวจความปลอดภัยในโรงงาน (Walk Through Survey)
- บริการปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัย (Occupational Consultant)
- บริการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (Physical Fitness test)

 

 

- บริการสอนส่งเสริมสุขภาพพนักงานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
- ปฐมพยาบาล (First Aid Training)
    - บริการสำรวจความปลอดภัยในโรงงาน (Walk Through Survey)
    - โรค, วิทยาศาสตร์สุขภาพ