ศูนย์ประสานงานการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ(Truma Center) จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนอง Vision Statement  ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในการเป็นศูนย์การแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ โดยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ อีกทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อนำส่งเข้ารับการดูแลรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุชาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง และหอผู้ป่วยวิกฤติอุบัติเหตุ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และทีมการดูแลรักษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีการรวบรวมข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุด้วย โปรแกรม Truma Registry เพื่อนำมาสู่การดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 

 

น.อ.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

น.ต.นรเศรษฐ์ อุปริพุทธางกูร

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

น.ต.พิรญาณ์ อุ่นชื่น

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ร.อ.คงพันธ์ เหมือนมยุรฉัตร

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ร.อ.หญิง ภรภัทร ฉิมประเสริฐ

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ร.อ.กษิเดช คุปตะพันธ์

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ร.อ.หญิง ธนพร ผลชานิโก

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน