พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์

RAdm. Kittinan Ngamsil Real Admiral (RADM.)

คุณวุฒิการศึกษา
 ก่อนรับราชการ
-โรงเรียนทวีธาภิเศก
-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังรับราชการ 
-วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
-หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 32 โรงเรียนนายทหารอาวุโส สรส.
-หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 44 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ยศ.ทร.
-หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

DIRECTOR OF SOMDECH PHRA NANGCHAO SIRIKIT HOSPITAL NAVAL MEDICAL DEPARTMENT

ตำแหน่งในอดีต
-ต.ค.38 กุมารแพทย์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
-เม.ย.40  กุมารแพทย์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-ต.ค.48  ผอ.กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-ต.ค.55 ผอ.กองเวชบริภัณฑ์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. 
-ต.ค.57 รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
-ต.ค.60 หน.กลุ่มงานสารสนเทศและเวชระเบียน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-ต.ค.64 รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

 

นาวาเอก สรรชัย เลิศวีระศิริกุล

Captain (CAPT.)

คุณวุฒิการศึกษา

หลังรับราชการ 
 


 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งในอดีต

 

นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์

นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์

คุณวุฒิการศึกษา

ก่อนรับราชการ
-พ.ศ.2513-2522 รร.เซนต์ปอลคอนแวนท์ ศรีราชา ชลบุรี
-พ.ศ.2522-2525 รร.เตรียมอุดมศึกษ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
-พ.ศ.2525-2531 แพทยศาสตรบัณฑิต (M.D) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลังรับราชการ
-พ.ศ.2535-2538 อายุรแพทย์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
-พ.ศ.2540-2542 อายุรแพทย์ระบบโรคทางเดินหายใจ Hospital management for chief Executive officer Remathibodi Hospital, Mahidol University Faculty of Medicine (พ.ศ.2558)
พ.ศ.2560 Medical school for education Teacher,Chulalongkorn Hospital

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ

ตำแหน่งในอดีต
-พ.ศ.2538 อายุรแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
-พ.ศ.2539-2540 อายุรแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2542-2553 อายุรแพทย์ โรคทางเดินหายใจ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2553-2559 ผอ.กองอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-พ.ศ.2559-2562 หัวหน้าสำนักงานแพทยศาสตร์ศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคลินิก

นาวาเอก กิติศักดิ์ สายนุช

นาวาเอก กิติศักดิ์ สายนุช

คุณวุฒิการศึกษา
ก่อนรับราชการ
-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

หลังรับราชการ
-วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์
-แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-โรงเรียนนายทหารอาวุโสรุ่นที่ 35
-วิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่ 46

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน

ตำแหน่งในอดีต
-2535 ผบ.ร้อย พ. กอง สนช.กจต.
-2539 กุมารแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
-2540 กุมารแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-2555 หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ฝ่ายบริการสุขภาพ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-2557 ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
-2562 รองหัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ฝ่ายบริการสุขภาพ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
-2563 หัวหน้าสำนักงานสิทธิประโยชน์ ฝ่ายการเงิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

นาวาเอกหญิง เรืองรอง วิยาภรณ์

Captain(CAPT) RUANGRONG WIYAPORN

คุณวุฒิการศึกษา

-  โรงเรียนมัธยมสาธิต วัดพระศรีมหาธาตุ
-  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รุ่นที่ 13

หลังรับราชการ
- หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาฟื้นฟูสภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การจัดการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Mini MBA in Health คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรทั่วไป รร.นว.สรส.ยศ.ทร.
- หลักสูตรเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูง สำหรับผู้บริหารของ พร.

      

 

 

รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ (ฝ่ายการพยาบาล)

รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ (ฝ่ายการพยาบาล)

ประวัติรับราชการ

- ต.ค.28    นพบ.ตึกผู้ป่วยอายุรกรรมชาย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
- ต.ค.32    นพบ.ตึกผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
- ต.ค.39    นพบ.หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมชาย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
- ต.ค.43   หน.ห้องตรวจโรคเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
- ต.ค.55    รอง หน.กลุ่มงานการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
- ต.ค.64    ผช.ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.