ช่องทางติดต่อ
- E-mail : crm@srkhospital.com   หรือกรอกข้อมูลด้านล่าง
- โทรศัพท์ สายตรง 038-933971 ,038-245375 ต่อ 69424,69425
- จดหมายส่งทางไปรษณีย์
- ตู้รับความคิดเห็นตามจุดต่างๆ ของโรงพยาบาล
- ผ่านผู้บริหาร
- การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม
- การรับส่งเวรผู้ตรวจการกพยาบาลนอกเวลาราชการ
 
 

*(denotes required field)

Powered by Fast Secure Contact Form - PHP