ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี งป.2563  (อ่าน 1048 ครั้ง)

srkhosp

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 57
    • ดูรายละเอียด
1. รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง
2. คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
    2.1 เป็นนักศึกษาแพทย์ที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทั้งเพศชาย  และ หญิง
    2.2 สัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
    2.3 ผ่านการสอบจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ของแพทยสภา
ขั้นตอนที่ 1 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (basic medical sciences) และขั้นตอนที่ 2 ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (clinical sciences)
    2.4 นักศึกษาแพทย์ที่จบจากสถาบันของรัฐบาล ต้องไม่มีพันธะผูกพันกับกระทรวงสาธารณสุข
    2.5 ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย ทั้งเรื่องส่วนตัว การศึกษา การปฏิบัติงาน และ ศีลธรรม
    2.6 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
    2.7 ไม่มีประวัติหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดีทางอาญา
    2.8 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
    2.9 กรณีเป็นแพทย์จบจากต่างประเทศ จะต้องผ่านการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดเรียบร้อยแล้ว

3. หลักฐานการสมัคร (ส่งหลักฐาน E-mail : Meo_srk@yahoo.com )
    3.1 ใบสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (Scan QR Code) หรือ  https://forms.gle/knKfqUmnLQgAnMwo7
    3.2 รูปถ่ายสีหรือขาวดา เห็นใบหน้าตรงชัดเจน ไม่สวมแว่น ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
    3.3 สาเนาใบรับรองการศึกษา (Transcript ) ปี 1 -5 หรือ ล่าสุด
    3.4 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    3.5 สำเนาทะเบียนบ้าน ตนเอง, บิดา ,มารดา จำนวน 1 ฉบับ
    3.6 หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 จากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ
    3.7 ผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.)
ของแพทยสภา ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
    3.8 แพทย์ชายเพิ่มหลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร เช่น แบบ สด.8, สด.43
**หมายเหตุ  นำเอกสารตัวจริง ข้อ 3.3 – 3.8 มาในวันสอบสัมภาษณ์

4. ค่าดำเนินการคัดเลือกที่ต้องชำระในวันสอบสัมภาษณ์
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการในการตรวจสุขภาพ แบบทดสอบสุขภาพจิตการดำเนินงาน การสมัครสรรหาและคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

วันที่ 1 ธ.ค.62 – 31 ธ.ค.62   รับสมัคร แพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ใบสมัคร (Scan QR Code)
จันทร์ที่ 6 ม.ค.63                  แจ้งรายชื่อ ผู้สมัครที่เข้าสู่ระบบการคัดเลือกทางโทรศัพท์หรือ Email
จันทร์ที่ 13 ม.ค.63                  คัดเลือก โดยตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์ ณ ตึกอานวยการ ชั้น 1 เวลา 08.30 น.
จันทร์ที่ 31 ม.ค.63                  ประกาศผล การคัดเลือก ทางโทรศัพท์หรือ Email (ผลสอบ OSCE ผ่าน ถือเป็น Final)


ติดต่อสอบถาม : สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พร.
ว่าที่ น.อ.หญิง นันทิรา ธีรเนตร , คุณศันษนีย์ มีไม่จน   โทร. 038 245700 ต่อ 69827,60944  (ในเวลาราชการ)

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 28, 2019, 01:58:05 PM โดย srkhosp »