logotype
logotype
กรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการ PDF Print E-mail
Written by jimmjoom   
Thursday, 08 August 2013 02:27

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ

กรรมการที่ปรึกษา

๑. พล.ร.ท.กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์

๒. พล.ร.ท.นิกร เพชรวีระกุล

๓. พล.ร.ต.เผดิมพงศ์ รุมาคม

๔. พล.ร.ต.ธนวัต พงศ์สุพัฒน์

๕. พล.ร.ต.หญิง ศรีสุกัญญา ธีรศาสตร์

๖. พล.ร.ต.วิเชียร นาวินพิพัฒน์

๗. พล.ร.ต.หญิง พิมพ์ใจ ไชยเมืองราช

๘. พล.ร.ต.สมคิด ทิมสาด

กรรมการอำนวยการ

๑. พล.ร.ท.ชุมพล เทียมชัย ประธานกรรมการ

๒. พล.ร.ต.สฤษดิ์ชัย สุทธิพงศ์ รองประธานกรรมการ

๓. พล.ร.ต.เอนก ตันติวรสิทธิ์ กรรมการ

๔. พล.ร.ต.พันเลิศ แกล้วทนงค์ กรรมการ

๕. พล.ร.ต.สุรเสน ตวงวรนันท์ กรรมการ

๖. พล.ร.ต.หญิง พัฒนทวิ ศรีสมวงศ์ กรรมการ

กรรมการดำเนินการ

๑. พล.ร.ต.คณิน ชุมวรฐายี ประธานกรรมการ

๒. น.อ.คมสัน วสุวานิช รองประธานกรรมการ

๓. น.อ.หญิง สุปราณี เชาว์แหลม กรรมการ

๔. น.อ.หญิง ยุวณี พงษ์พัฒนะ กรรมการ

๕. น.อ.ธนา ศรียาภัย กรรมการ

๖. น.อ.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ กรรมการ

๗. น.อ.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา กรรมการ

๘. น.อ.ชลธร สุวรรณกิตติ กรรมการ

๙. น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ กรรมการ

๑๐.น.อ.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ

๑๑.น.อ.ชาตรี เปี่ยมศิริ กรรมการ

๑๒.น.อ.ภูริศร์ ชมะนันท์ กรรมการ

๑๓.น.อ.สุรเชษฐ ตรรกธาดา กรรมการ

๑๔.น.อ.กำพล ศรีโพธิ์ทอง กรรมการ

๑๕.น.อ.หญิง กัญญารัตน์ อุปนิสากร กรรมการ

๑๖.น.อ.หญิง ฐิติมา พรหมศิริ กรรมการ

๑๗.น.ท.เฉลิม งามหยดย้อย กรรมการ

๑๘.น.ท.กิติมา อรุณรัตตโนภาส กรรมการ

๑๙.น.ท.อารมณ์ ปัทมขจร กรรมการ

กรรมการวิชาการ

๑. น.อ.กำพล ศรีโพธิ์ทอง ประธานกรรมการ

๒. น.อ.หญิง กัญญารัตน์ อุปนิสากร รองประธานกรรมการ

๓. น.อ.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ กรรมการ

๔. น.อ.หญิง ศยามล ไข่สุวรรณ์ กรรมการ

๕. น.อ.ภูรินทร์ สาระกุล กรรมการ

๖. น.อ.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ

๗. น.อ.ภูริศร์ ชมะนันท์ กรรมการ

๘. น.อ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ กรรมการ

๙. น.อ.หญิง ลาวัลย์ เชยจิตต์ กรรมการ

๑๐. น.อ.สรพงษ์ ศรีพงษ์ประไพ กรรมการ

๑๑. น.อ.หญิง จิรพันธ์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ

๑๒. น.อ.หญิง จงกล ฝ้ายตระกูล กรรมการ

๑๓. น.ท.หญิง กิติมา อรุณรัตตโนภาส กรรมการ

๑๔. น.ท.ชลี บัวขำ กรรมการ

๑๕. ว่าที่ น.ท.ธีรศักดิ์ มหามงคล กรรมการ

๑๖. น.ต.หญิง มยุรี กุลวัฒนา กรรมการ

๑๗. น.ต.หญิง รัชฎาภรณ์ เริ่มลาวรรณ กรรมการ

๑๘. น.ต.หญิง สุภาพร ศรีวัชรกุล กรรมการ

๑๙. น.ต.หญิง รุจี พลางวรรณ กรรมการ

๒๐. น.ต.หญิง เกษินี เอกสาตรา กรรมการ

๒๑. น.ต.หญิง จิรวรรณ พนายิ่งไพศาล กรรมการ

๒๒. น.ต.หญิง เยาวมาลย์ เหลืองอร่าม กรรมการ

๒๓. น.ต.ขชล ศรียายาง กรรมการ

๒๔. น.ต.หญิงเพ็ญนภา ไสยสมบัติ กรรมการ

๒๕. น.ต.นพดล คู่สุวรรณกุล กรรมการ

๒๖. ว่าที่ น.ต.คณิน วัฒนกิจถาวรกุล กรรมการ

๒๗. ร.อ.ธวัชชัย ศานติพิพัฒน์ กรรมการ

๒๘. ร.ท.หญิง สมปราณถนา คำผ่องศรี กรรมการ

กรรมการพิธีการ

๑. น.อ.หญิง ณัฏฐ์กานต์ เพิ่มตระกูล ประธานกรรมการ

๒. ว่าที่ น.อ.หญิง อภินันท์ แจ่มแจ้ง รองประธานกรรมการ

๓. น.ท.หญิง นันทิรา ธีรเนตร กรรมการและเลขานุการ

๔. น.ท.หญิง อรัญญา เชยดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕. ว่าที่ น.ท.ไตรรัตน์ ทองโปร่ง กรรมการ

๖. น.ต.หญิง วิรัล ธัญวิรัล กรรมการ

๗. น.ต.หญิง เพชรัตน์ เขตกระโทก กรรมการ

๘. น.ต.หญิง ยุพิน ชัยชล กรรมการ

๙. ร.อ.สินชัย สุรสินธุ์ กรรมการ

กรรมการลงทะเบียน

๑. น.ท.หญิง สุชาดา ขำวาที ประธานกรรมการ

๒. น.ท.หญิง กมลพรรณ เหล่าธนาวิน รองประธานกรรมการ

๓. น.ท.หญิง สุมาลี ไวยเนตร กรรมการ

๔. น.ท.หญิง สุภาพร ศิริบรรจง กรรมการ

๕. น.ท.หญิง สมร สุขภูตานันท์ กรรมการ

๖. น.ท.หญิง ครองใจ กาศเจริญ กรรมการ

๗. น.ท.หญิง สิรินันทฺ ได้สุข กรรมการ

๘. น.ต.หญิง ภัทราวดี ชัยงาม กรรมการ

๙. น.ต.หญิง สุรีย์ อุตมเพทาย กรรมการ

๑๐. น.ต.หญิง อรอุมา ดุษิยามี กรรมการ

๑๑. น.ต.หญิง จันทิมา โภชน์มาก กรรมการ

๑๒. น.ต.หญิง วาสนา ละอองเงิน กรรมการ

๑๓. น.ต.หญิง ธรกนก พุฒศรี กรรมการ

กรรมการจัดทำหนังสือ

๑. น.อ.หญิง อำไพ สุริยมงคล ประธานกรรมการ

๒. น.อ.หญิง วิยะดา เนตรมุกดา รองประธานกรรมการ

๓. น.อ.หญิง คมคาย อินทโชติ กรรมการ

๔. น.ท.หญิง มนิษา วัฒนชัย กรรมการ

๕. น.ท.หญิง บุญรักษา งามศิลป์ กรรมการ

๖. น.ท.ธนกร ไชยพงษ์ กรรมการ

๗. น.ต.หญิง มัลลิการ์ ประคองเพ็ชร์ กรรมการ

๘. ร.ท.ธวัช บุญประเสริฐ กรรมการ

๙. ร.ต.หญิง ชัชชรินทร์ มีสวัสดิ์ กรรมการ

๑๐. น.ส.วัชราภรณ์ ภู่สวรรค์ กรรมการและเลขานุการ

กรรมการจัดหาทุน

๑. น.อ.หญิง วิสิฏฐ์ศรี เพิ่มสุขจิตต์ ประธานกรรมการ

๒. น.อ.หญิง จิรพันธ์ มีสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ

๓. น.อ.สุมิตร แดงดีเลิศ กรรมการ

๔. น.อ.หญิง สายสมร เจริญงามทิศ กรรมการ

๕. ว่าที่ น.อ.หญิง จันทิมา บำรุงภักดี กรรมการ

๖. น.ท.วีระยุทธ เตไชยา กรรมการ

๗. น.ท.หญิง อรวดี ศิริรักษ์ กรรมการ

๘. น.ท.เสรี พันธ์ทอง กรรมการ

๙. น.ท.หญิง ขนิษฐา เส็งพานิช กรรมการ

กรรมการโสตทัศนูปกรณ์

๑. น.อ.หญิง ภาวดี เปี่ยมฟ้า ประธานกรรมการ

๒. น.ท.หญิง จงกล อร่ามเรืองกุล รองประธานกรรมการ

๓. น.ท.อารีย์ โลมสนธิ กรรมการ

๔. น.ท.มนัส มหาบุณย์ กรรมการ

๕. น.ต.ณัฐสันต์ วงศ์ภูมิ กรรมการ

๖. ร.ต.จิรกิตต์ กองดี กรรมการและเลขานุการ

๗. ร.อ.ถาวร เร้าวงศ์ กรรมการ

๘. ร.ต.สุระกาล วะมะพุทธา กรรมการ

๙. พ.จ.อ.ปิยะ เนตรภักดี กรรมการ

๑๐. พ.จ.อ.ไพสน กานต์กัลปพฤกษ์ กรรมการ

๑๑. พ.จ.อ.จรัส ฮั๊วช่วย กรรมการ

๑๒. พ.จ.อ.ประชา แก้วพิลา กรรมการ

๑๓. พ.จ.อ.กมลรัตน์ เบญจมาด กรรมการ

๑๔. นายไตรภพ มีเดช กรรมการ

๑๕. นายภรัณยู ไชยจูกุล กรรมการ

๑๖. นายจุลจิตร ก้อนจันทึก กรรมการ

๑๗. นายปัณณ์ โสธรทวีวงศ์ กรรมการ

๑๘. นายสรพันธ์ ผจงเกียรติ กรรมการ

กรรมการจัดเลี้ยง

๑. น.อ.หญิง สรวงสมร มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ

๒. น.อ.หญิง ชัญญ์ญาณ์ วีระพงษ์สุชาติ รองประธานกรรมการ

๓. น.อ.หญิง จินตนา แสงประเสริฐ กรรมการ

๔. น.อ.หญิง วันเพ็ญ ใจมั่น กรรมการ

๕. น.อ.หญิง สุวรรณา ทรัพย์บุญมี กรรมการ

๖. น.อ.หญิง อภินันท์ แจ่มแจ้ง กรรมการ

๗. น.ท.หญิง วัชราภรณ์ เรืองรัศมี กรรมการและเลขานุการ

๘. น.ท.เสรี พันธ์ทอง กรรมการ

๙. น.ท.บรรลือศักร เหรียญทอง กรรมการ

๑๐. ร.อ.กัลยา จันธิมา กรรมการ

๑๑. ร.ท.ผจญ สืบสัตย์ตระกูล กรรมการ

๑๒. ร.ท.ประเสริฐ โชติเนตร กรรมการ

กรรมการสถานที่และพิธีกร

๑. น.อ.ประเสริฐ บุญส่งเจริญ ประธานกรรมการ

๒. น.ท.เฉลิม งามหยดย้อย รองประธานกรรมการ

๓. น.ท.กมลศักดิ์ อิ่มนพรัตน์ กรรมการ

๔. น.ท.อารมณ์ ปัทมขจร กรรมการ

๕. น.ท.เสรี พันธ์ทอง กรรมการ

๖. น.ท.มนัส มหาบุณย์ กรรมการ

๗. น.ท.พฤหัส ทรงประกอบ กรรมการ

๘. น.ต.สุวรรณ วงษ์ภักดี กรรมการ

๙. น.ต.เกษม อินทรโชติ กรรมการ

๑๐. น.ต.พิภพ อ้นปรารมภ์ กรรมการ

กรรมการประชาสัมพันธ์และปฏิคม

๑. น.อ.หญิง ณัฏฐ์กานต์ เพิ่มตระกูล ประธานกรรมการ

๒. ว่าที่ น.อ.หญิง ธนัญญา อ่วมจันทร์ รองประธานกรรมการ

๓. น.ท.หญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข กรรมการ

๔. น.ท.หญิง กฤชชุดา เรืองรอง กรรมการ

๕. น.ท.หญิง ศิวลี พันธ์เจริญ กรรมการ

๖. น.ท.หญิง พัชรี ลิมปนันทวดี กรรมการ

๗. น.ท.หญิง ศรีประกาย พิมพิสาร กรรมการ

๘. น.ท.หญิง กรณ์วิกา วรวิจิตรชัยกุล กรรมการ

๙. น.ต.หญิง มัลลิการ์ ประคองเพ็ชร์ กรรมการ

๑๐. ร.อ.หญิง ชนาวรรณ ยังสบาย กรรมการ

๑๑. ร.อ.เกษียร ชูปลอด กรรมการ

๑๒. ร.ต.หญิง อรวรรณ ธีรสินธุ์ กรรมการ

เหรัญญิก

๑. น.อ.หญิง สุจิตรา บุณยโกมล

๒. น.อ.อนุรัตน์ วังกานนท์

๓. น.ท.หญิง ภาวิณี รักสำหรวจ

๔. น.ท.หญิง สุพัตรา สารโภค

๕. น.ท.เกษม คล้ายแก้ว

Last Updated on Tuesday, 27 August 2013 07:16