logotype
logotype
วิชาการ
8
Aug
    รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ

กรรมการที่ปรึกษา

๑. พล.ร.ท.กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์

๒. พล.ร.ท.นิกร เพชรวีระกุล

๓. พล.ร.ต.เผดิมพงศ์ รุมาคม

๔. พล.ร.ต.ธนวัต พงศ์สุพัฒน์

๕. พล.ร.ต.หญิง ศรีสุกัญญา ธีรศาสตร์

๖. พล.ร.ต.วิเชียร นาวินพิพัฒน์

๗. พล.ร.ต.หญิง พิมพ์ใจ ไชยเมืองราช

๘. พล.ร.ต.สมคิด ทิมสาด

กรรมการอำนวยการ

๑. พล.ร.ท.ชุมพล เทียมชัย ประธานกรรมการ

๒. พล.ร.ต.สฤษดิ์ชัย สุทธิพงศ์ รองประธานกรรมการ

๓. พล.ร.ต.เอนก ตันติวรสิทธิ์ กรรมการ

๔. พล.ร.ต.พันเลิศ แกล้วทนงค์ กรรมการ

๕. พล.ร.ต.สุรเสน ตวงวรนันท์ กรรมการ

๖. พล.ร.ต.หญิง พัฒนทวิ ศรีสมวงศ์ กรรมการ

กรรมการดำเนินการ

๑. พล.ร.ต.คณิน ชุมวรฐายี ประธานกรรมการ

๒. น.อ.คมสัน วสุวานิช รองประธานกรรมการ

๓. น.อ.หญิง สุปราณี เชาว์แหลม กรรมการ

๔. น.อ.หญิง ยุวณี พงษ์พัฒนะ กรรมการ

๕. น.อ.ธนา ศรียาภัย กรรมการ

๖. น.อ.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ กรรมการ

๗. น.อ.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา กรรมการ

๘. น.อ.ชลธร สุวรรณกิตติ กรรมการ

๙. น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ กรรมการ

๑๐.น.อ.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ

๑๑.น.อ.ชาตรี เปี่ยมศิริ กรรมการ

๑๒.น.อ.ภูริศร์ ชมะนันท์ กรรมการ

๑๓.น.อ.สุรเชษฐ ตรรกธาดา กรรมการ

๑๔.น.อ.กำพล ศรีโพธิ์ทอง กรรมการ

๑๕.น.อ.หญิง กัญญารัตน์ อุปนิสากร กรรมการ

๑๖.น.อ.หญิง ฐิติมา พรหมศิริ กรรมการ

๑๗.น.ท.เฉลิม งามหยดย้อย กรรมการ

๑๘.น.ท.กิติมา อรุณรัตตโนภาส กรรมการ

๑๙.น.ท.อารมณ์ ปัทมขจร กรรมการ

กรรมการวิชาการ

๑. น.อ.กำพล ศรีโพธิ์ทอง ประธานกรรมการ

๒. น.อ.หญิง กัญญารัตน์ อุปนิสากร รองประธานกรรมการ

๓. น.อ.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ กรรมการ

๔. น.อ.หญิง ศยามล ไข่สุวรรณ์ กรรมการ

๕. น.อ.ภูรินทร์ สาระกุล กรรมการ

๖. น.อ.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ

๗. น.อ.ภูริศร์ ชมะนันท์ กรรมการ

๘. น.อ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ กรรมการ

๙. น.อ.หญิง ลาวัลย์ เชยจิตต์ กรรมการ

๑๐. น.อ.สรพงษ์ ศรีพงษ์ประไพ กรรมการ

๑๑. น.อ.หญิง จิรพันธ์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ

๑๒. น.อ.หญิง จงกล ฝ้ายตระกูล กรรมการ

๑๓. น.ท.หญิง กิติมา อรุณรัตตโนภาส กรรมการ

๑๔. น.ท.ชลี บัวขำ กรรมการ

๑๕. ว่าที่ น.ท.ธีรศักดิ์ มหามงคล กรรมการ

๑๖. น.ต.หญิง มยุรี กุลวัฒนา กรรมการ

๑๗. น.ต.หญิง รัชฎาภรณ์ เริ่มลาวรรณ กรรมการ

๑๘. น.ต.หญิง สุภาพร ศรีวัชรกุล กรรมการ

๑๙. น.ต.หญิง รุจี พลางวรรณ กรรมการ

๒๐. น.ต.หญิง เกษินี เอกสาตรา กรรมการ

๒๑. น.ต.หญิง จิรวรรณ พนายิ่งไพศาล กรรมการ

๒๒. น.ต.หญิง เยาวมาลย์ เหลืองอร่าม กรรมการ

๒๓. น.ต.ขชล ศรียายาง กรรมการ

๒๔. น.ต.หญิงเพ็ญนภา ไสยสมบัติ กรรมการ

๒๕. น.ต.นพดล คู่สุวรรณกุล กรรมการ

๒๖. ว่าที่ น.ต.คณิน วัฒนกิจถาวรกุล กรรมการ

๒๗. ร.อ.ธวัชชัย ศานติพิพัฒน์ กรรมการ

๒๘. ร.ท.หญิง สมปราณถนา คำผ่องศรี กรรมการ

กรรมการพิธีการ

๑. น.อ.หญิง ณัฏฐ์กานต์ เพิ่มตระกูล ประธานกรรมการ

๒. ว่าที่ น.อ.หญิง อภินันท์ แจ่มแจ้ง รองประธานกรรมการ

๓. น.ท.หญิง นันทิรา ธีรเนตร กรรมการและเลขานุการ

๔. น.ท.หญิง อรัญญา เชยดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕. ว่าที่ น.ท.ไตรรัตน์ ทองโปร่ง กรรมการ

๖. น.ต.หญิง วิรัล ธัญวิรัล กรรมการ

๗. น.ต.หญิง เพชรัตน์ เขตกระโทก กรรมการ

๘. น.ต.หญิง ยุพิน ชัยชล กรรมการ

๙. ร.อ.สินชัย สุรสินธุ์ กรรมการ

กรรมการลงทะเบียน

๑. น.ท.หญิง สุชาดา ขำวาที ประธานกรรมการ

๒. น.ท.หญิง กมลพรรณ เหล่าธนาวิน รองประธานกรรมการ

๓. น.ท.หญิง สุมาลี ไวยเนตร กรรมการ

๔. น.ท.หญิง สุภาพร ศิริบรรจง กรรมการ

๕. น.ท.หญิง สมร สุขภูตานันท์ กรรมการ

๖. น.ท.หญิง ครองใจ กาศเจริญ กรรมการ

๗. น.ท.หญิง สิรินันทฺ ได้สุข กรรมการ

๘. น.ต.หญิง ภัทราวดี ชัยงาม กรรมการ

๙. น.ต.หญิง สุรีย์ อุตมเพทาย กรรมการ

๑๐. น.ต.หญิง อรอุมา ดุษิยามี กรรมการ

๑๑. น.ต.หญิง จันทิมา โภชน์มาก กรรมการ

๑๒. น.ต.หญิง วาสนา ละอองเงิน กรรมการ

๑๓. น.ต.หญิง ธรกนก พุฒศรี กรรมการ

กรรมการจัดทำหนังสือ

๑. น.อ.หญิง อำไพ สุริยมงคล ประธานกรรมการ

๒. น.อ.หญิง วิยะดา เนตรมุกดา รองประธานกรรมการ

๓. น.อ.หญิง คมคาย อินทโชติ กรรมการ

๔. น.ท.หญิง มนิษา วัฒนชัย กรรมการ

๕. น.ท.หญิง บุญรักษา งามศิลป์ กรรมการ

๖. น.ท.ธนกร ไชยพงษ์ กรรมการ

๗. น.ต.หญิง มัลลิการ์ ประคองเพ็ชร์ กรรมการ

๘. ร.ท.ธวัช บุญประเสริฐ กรรมการ

๙. ร.ต.หญิง ชัชชรินทร์ มีสวัสดิ์ กรรมการ

๑๐. น.ส.วัชราภรณ์ ภู่สวรรค์ กรรมการและเลขานุการ

กรรมการจัดหาทุน

๑. น.อ.หญิง วิสิฏฐ์ศรี เพิ่มสุขจิตต์ ประธานกรรมการ

๒. น.อ.หญิง จิรพันธ์ มีสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ

๓. น.อ.สุมิตร แดงดีเลิศ กรรมการ

๔. น.อ.หญิง สายสมร เจริญงามทิศ กรรมการ

๕. ว่าที่ น.อ.หญิง จันทิมา บำรุงภักดี กรรมการ

๖. น.ท.วีระยุทธ เตไชยา กรรมการ

๗. น.ท.หญิง อรวดี ศิริรักษ์ กรรมการ

๘. น.ท.เสรี พันธ์ทอง กรรมการ

๙. น.ท.หญิง ขนิษฐา เส็งพานิช กรรมการ

กรรมการโสตทัศนูปกรณ์

๑. น.อ.หญิง ภาวดี เปี่ยมฟ้า ประธานกรรมการ

๒. น.ท.หญิง จงกล อร่ามเรืองกุล รองประธานกรรมการ

๓. น.ท.อารีย์ โลมสนธิ กรรมการ

๔. น.ท.มนัส มหาบุณย์ กรรมการ

๕. น.ต.ณัฐสันต์ วงศ์ภูมิ กรรมการ

๖. ร.ต.จิรกิตต์ กองดี กรรมการและเลขานุการ

๗. ร.อ.ถาวร เร้าวงศ์ กรรมการ

๘. ร.ต.สุระกาล วะมะพุทธา กรรมการ

๙. พ.จ.อ.ปิยะ เนตรภักดี กรรมการ

๑๐. พ.จ.อ.ไพสน กานต์กัลปพฤกษ์ กรรมการ

๑๑. พ.จ.อ.จรัส ฮั๊วช่วย กรรมการ

๑๒. พ.จ.อ.ประชา แก้วพิลา กรรมการ

๑๓. พ.จ.อ.กมลรัตน์ เบญจมาด กรรมการ

๑๔. นายไตรภพ มีเดช กรรมการ

๑๕. นายภรัณยู ไชยจูกุล กรรมการ

๑๖. นายจุลจิตร ก้อนจันทึก กรรมการ

๑๗. นายปัณณ์ โสธรทวีวงศ์ กรรมการ

๑๘. นายสรพันธ์ ผจงเกียรติ กรรมการ

กรรมการจัดเลี้ยง

๑. น.อ.หญิง สรวงสมร มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ

๒. น.อ.หญิง ชัญญ์ญาณ์ วีระพงษ์สุชาติ รองประธานกรรมการ

๓. น.อ.หญิง จินตนา แสงประเสริฐ กรรมการ

๔. น.อ.หญิง วันเพ็ญ ใจมั่น กรรมการ

๕. น.อ.หญิง สุวรรณา ทรัพย์บุญมี กรรมการ

๖. น.อ.หญิง อภินันท์ แจ่มแจ้ง กรรมการ

๗. น.ท.หญิง วัชราภรณ์ เรืองรัศมี กรรมการและเลขานุการ

๘. น.ท.เสรี พันธ์ทอง กรรมการ

๙. น.ท.บรรลือศักร เหรียญทอง กรรมการ

๑๐. ร.อ.กัลยา จันธิมา กรรมการ

๑๑. ร.ท.ผจญ สืบสัตย์ตระกูล กรรมการ

๑๒. ร.ท.ประเสริฐ โชติเนตร กรรมการ

กรรมการสถานที่และพิธีกร

๑. น.อ.ประเสริฐ บุญส่งเจริญ ประธานกรรมการ

๒. น.ท.เฉลิม งามหยดย้อย รองประธานกรรมการ

๓. น.ท.กมลศักดิ์ อิ่มนพรัตน์ กรรมการ

๔. น.ท.อารมณ์ ปัทมขจร กรรมการ

๕. น.ท.เสรี พันธ์ทอง กรรมการ

๖. น.ท.มนัส มหาบุณย์ กรรมการ

๗. น.ท.พฤหัส ทรงประกอบ กรรมการ

๘. น.ต.สุวรรณ วงษ์ภักดี กรรมการ

๙. น.ต.เกษม อินทรโชติ กรรมการ

๑๐. น.ต.พิภพ อ้นปรารมภ์ กรรมการ

กรรมการประชาสัมพันธ์และปฏิคม

๑. น.อ.หญิง ณัฏฐ์กานต์ เพิ่มตระกูล ประธานกรรมการ

๒. ว่าที่ น.อ.หญิง ธนัญญา อ่วมจันทร์ รองประธานกรรมการ

๓. น.ท.หญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข กรรมการ

๔. น.ท.หญิง กฤชชุดา เรืองรอง กรรมการ

๕. น.ท.หญิง ศิวลี พันธ์เจริญ กรรมการ

๖. น.ท.หญิง พัชรี ลิมปนันทวดี กรรมการ

๗. น.ท.หญิง ศรีประกาย พิมพิสาร กรรมการ

๘. น.ท.หญิง กรณ์วิกา วรวิจิตรชัยกุล กรรมการ

๙. น.ต.หญิง มัลลิการ์ ประคองเพ็ชร์ กรรมการ

๑๐. ร.อ.หญิง ชนาวรรณ ยังสบาย กรรมการ

๑๑. ร.อ.เกษียร ชูปลอด กรรมการ

๑๒. ร.ต.หญิง อรวรรณ ธีรสินธุ์ กรรมการ

เหรัญญิก

๑. น.อ.หญิง สุจิตรา บุณยโกมล

๒. น.อ.อนุรัตน์ วังกานนท์

๓. น.ท.หญิง ภาวิณี รักสำหรวจ

๔. น.ท.หญิง สุพัตรา สารโภค

๕. น.ท.เกษม คล้ายแก้ว

 
 
5
Aug
    รายชื่อผู้สนับสนุน

รายชื่อขอสปอนเซอร์งานประชุมวิชาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 2556

ลำดับ

รายชื่อบริษัท

1

Pfizer

2

Astra zeneca

3

Roche

4

Sanofi-Aventis

5

Siam Pharmaceutical

6

Abbott Laboratories

7

M&H Manufacturing

8

MSD

9

Norvatis

10

Takeda

11

Sanofi Pasteur

12

Berli Jucker Public (Hemax)

13

Berlin Pharmaceutical Industry

14

Glaxo smith kline

15

MSD (Januvia)

16

ANB

17

Bangkok Drug

18

Biopharm Chemicals

19

Boehringer Ingelheim

20

Bristol-Myers Squibb Pharma

21

Grifols

22

Indochina Healthcare

23

Medline

24

Mega Lifesciences PTY

25

Ouiheng International Healthcare

26

Pharma Innova

27

S.M. pharmaceutical

28

Silom Medical

29

SPSS Enterprise (Doctor Formula)

30

Teruma

31

Thai Osuka Pharmaceutical

32

T-man Pharma

33

V&V กรุงเทพฯ จำกัด

34

ประกันภัย

35

Eli lilly Asia

36

Sandoz Novatis

37

GPO

38

Abvie

39

Alcon Laboratories

40

Allergan

41

Atlantic Pharmaceutical

42

DKSH (MSD)

43

Eisai (Thailans) Marketing

44

Global

45

Masu

46

Modern Manu

47

Thai meiji Pharnaceutical

48

ชูมิตร 1967

49

บ. DKSH (HCl)

50

Farmaline

51

Harn Thai Pharma (2508)

52

Merck

53

Proff

54

Ranbaxy Unichem

55

TRB Chemedica

56

DKSH Thailand แผนก SBU5

57

Pharmadica

58

บ.เนสเล่ห์ (ไทย)จำกัด

 

 
 
5
Aug
    รายชื่อวิทยากร

ชื่อเรื่อง

ชื่อวิทยากร

ที่ทำงาน

Wednesday 4 September 2013

A Journey to Excellence and Sustainability

ศ.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา

รพ.ศิริราช

Experience in Development to Trauma Center

ก้าวตามประสบการณ์จาก 0…..สู่ศูนย์อุบัติเหตุ

น.อ. อภัย  นพวงศ์ ณ อยุธยา

นพ.เอกกิตติ์ สุรการ

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.กรุงเทพ

How do you live without me ?

ทร. จะอยู่ได้อย่างไร ถ้าไม่มีเรา

น.อ. สรรพสิทธิ์  สงกุมาร

น.ท. ฉัตรชัย ปิตุรงคพิทักษ์

น.ท. กมลศักดิ์ ต่างใจ

น.ต. พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์

กองพันพยาบาล สอ.รฝ.

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

The direction of elderly care in Naval Society

ย่างก้าวที่แน่วแน่ของการดูแลผู้สูงอายุ พร.

ร.ท.หญิง สมปรารถนา คำผ่องศรี

น.ต.หญิง ยุพิน ชัยชล

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Aging friendly Environment

สิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ

ร.ศ. ไตรรัตน์ จารุทัศน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Update in Cardiovascular medicine

หัวใจไม่เพียงพอแค่สูบฉีดเลือด

น.ท. พิทักษ์ พงศ์นนทชัย

น.ต. ขชล  ศรียายาง

รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

บทเรียนดวงใจ ชายแดนภาคตะวันออก

น.ต. สมพร คำนึงผล

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์

“For those at frontier" ถึงผู้อยู่ชายแดน

ร.ท. โสภณ ใบโสภณ

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์

สุขาภิบาล รล. ในราชการต่างประเทศ

น.ต.โพธิ์ พรหมมา

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์

Foot and Ankle : New era of Sirikit’s Orthopedic

น.ท. แสงสูรย์ มั่นคงพรไพบูลย์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Evolution in cardiac imaging :

วิวัฒนาการการสร้างภาพหัวใจ

น.ต. อำนาจ  บุญสินอุดม

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Interventional radiology

รังสีร่วมรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

น.ท.ศรัณย์ วนิชานนท์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Erectile Dysfunction

พล.ร.ท. เจษฎา สุวรรณสินธุ์

น.ท. เกียรติ   ลิ้มเจริญ

น.ต. รณฤทธิ์ สิงห์ปรุ

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

How to measure of Intra - compartment pressure

โดยวิธี Whiteside & Digital

นพ. กวิน เพียรมี

นพ. สิทธิชัย ธัญอำไพ

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ด้วยสองมือเรา

น.อ.หญิง บุษบง วงษ์ท่าเรือ

น.ต.หญิง กฤตภัค สมหอม

ร.ท.หญิง นภาภรณ์ เพิ่มทรัพย์

พ.จ.อ.หญิงเสาวนีย์ อินทร์ชู

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

หยอดตา ล้างจมูก พ่นยา ในเด็กและผู้ใหญ่.....ง่ายนิดเดียว

น.ต.หญิง กษิริน โพธิ์งาม

น.ต.หญิง จันทิรา จันทนุกูล

น.ต.หญิง จารุรัตน์ ฝั้นถาวร

น.ต.หญิง สมพาน ประติสัตย์ น.ต.หญิง เพ็ญนภา ไชยสมบัติ

น.ต.ธวัชชัย ศานติพัฒน์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รักษาประตู (สู่สุขภาพ)

น.ท.หญิง จุฑาทิพย์ อุดมศักดิ์

ร.อ.หญิง มาศนิศา เจริญจิตติ์

ร.อ.หญิง นงนัฐ ชรากร

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Safety of Warfarin Therapy in SRK

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยวาร์ฟาริน

ภญ. ศิริญญา บุญมา

ภญ. พัชริยา สันกว๊าน

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ปฐมพยาบาล

น.ท.หญิง อรัญญา   เชยดี

น.ท. ณัฐพงศ์   เขียวโสภา

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

การกู้ชีพขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

น.ท.หญิง อรัญญา   เชยดี

น.ท. ณัฐพงศ์   เขียวโสภา

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Happy  LINE  Happy  Time

น.ส.จตุรภรณ์ ทองผุย

น.ส.ภัคภร ดาจันทร์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Food-Aholic - อร่อยง่ายได้ประโยชน์

พญ.วิริญจ์ อุฬาเสถียร

พญ.ปาลิตา อารยการกุล

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

องค์กรก้าวไกล รู้จักใช้ QR Code

น.ส.จิตพิสุทธิ์ วงษาสุข

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

นานาสาระน่ารู้ IT

นาย ไตรภพ มีเดช

นาย ภรัณยู ไชยจูกูล

น.ส.อุษา ศรีษะใบ

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Thursday 5 September 2013

เราจะดูแลคุณด้วยหัวใจ เพราะคุณดูแลประเทศไทยด้วยชีวิต

From Our Hearts to Our Heroes

น.อ. พิสิทธิ์  เจริญยิ่ง

น.อ. สมเกียรติ  ผลประยูร

น.อ. กมลศักดิ์  ต่างใจ

น.อ เกรียงไกร กลิ่นทอง

น.ท. ธีรศักดิ์  มหามงคล

ร.ท. พรชัย ศรีสิทธิมงคง

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

ค่ายจุฬาภรณ์   จ.นราธิวาส

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์

ทิศทางการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล พร.

พล.ร.ท.ชุมพล เทียมชัย

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

Update on medical treatment of Allergic Rhinitis

นพ.บุญสาม รุ่งภูภัทร

รพ.รามาธิบดี

Amazing อโหสิ อโรคยา ปรมา ลาภา

ร.อ. ดุษฎี กระจ่างยศ

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

จิตเข้มแข็ง เพื่อแรงใจ ช่วยดับไฟใต้

Military Mental Health

น.อ.หญิง พรทิพย์ อินทรวิเชียร

น.ท. พรหมพิทักษ์   ไหว้พรหม

ร.อ.สมบูรณ์   ดอนสนธิ์

ร.อ.หญิง ปิยมาภรณ์  สิงห์คำ

ร.อ.หญิง สุกัญญา กุลบุดดี

รพ.ทหารเรือกรุงเทพ

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์

ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ์

รพ.ทหารเรือกรุงเทพ

รพ.ทหารเรือกรุงเทพ

คนต้นแบบ

น.ท. สมบูรณ์ เจิมสุจริต

รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า

เมื่อเข้าร่วมฝึกกับกองทัพเรือสหรัฐ

Ship Exchange CARAT 2012

น.ท.หญิง ศศิธร ลุมพิกานนท์

รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า

Ship Rider CARAT 2013 :  จาการ์ตาถึงสัตหีบ

ร.อ.วิเชียร  ศรีภูธร

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์

บนทางเดินของชีวิต จากแรกพบถึงลาจาก

น.ท.หญิง พรทิพย์ ไตรภัทร

ร.ต.หญิง ขันธ์แก้ว ลักขณานุกูล

นาย ศราวุธ  ปั้นฉลวย

นาย สำรวย  นกแสง

รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า

รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า

รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า

รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า

สุขกายสบายใจกับแพทย์แผนไทย

ใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลยาแก้ปวด

ร.อ.ดำรงค์ สงวนพงษ์

น.ส.ทิพย์กชพร สุภนิชศิริสกุล

รพ.ทหารเรือกรุงเทพ

รพ.ทหารเรือกรุงเทพ

KM – Dialogue :

How to building The excellent center ?

น.อ.กำพล ศรีโพธิ์ทอง

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

การรองรับผู้ป่วยจากอุบัติภัยสารเคมี

Medical management for chemical accident

น.ท.หญิง สุนทรี กองจันทร์

น.ต.หญิง นิตยา จุลเดช

ร.ท.หญิง สมบูรณี ศรีบุรมย์

พ.จ.อ. มีใจ หนูทรง

พ.จ.อ. วิรุต  นูตา

พ.จ.อ. จตุพร  บุญแช่ม

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ร้อยลูกประคำ ดนตรีบำบัด

น.อ.หญิง อำไพ สุริยมงคล

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ป้องกัน Fall และ การจัดบ้านให้ปลอดภัย

น.ส.พรพีรยา คุณโลหิต

น.ส.ศรินยา เที่ยงชัย

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Tango ยิ่งรู้จัก ยิ่งรู้ใจ

น.ส.กนกวรรณ แสนวัง

น.ส.พิชญ์ชนมญชุ์ตา กาญจนวาศ

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Your view, your instagram

นพ.อรรถ โกศลสุรเสนีย์

นพ.พีร์ ไตรภัทร

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

นายไตรภพ มีเดช

นายภรัณยู ไชยจูกูล

น.ส.อุษา ศรีษะใบ

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Party Music “Like สาระ” Live @ IT Garden

พ.จ.อ.สรรพชัย ไชยมี

น.ส. ปาลิตา อารยะการกุล

RN 39

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 
   
5
Aug
    สารผู้อำนวยการ

สารผู้อำนวยการ


 
 
5
Aug
    สารเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

สารเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ


 
   


Page 9 of 10